Campanya 2016

OBJECTIUS CIENTÍFICS

En el marc dels objectius científics generals del projecte d’investigació “Les comunitats prehistòriques de Formentera. Arqueologia, patrimoni i societat”, i atenent als seus resultats, hem volgut continuar amb el conjunt de la recerca desenvolupada. Motiu pel qual plantegem, per aquesta darrera anualitat, dos tipus d’objectius fonamentals, basats també en l’experiència acumulada en les anualitats anteriors:

En primera instància volem continuar amb la tasca iniciada a Cap de Barbaria II, on venim treballant des de 2012, per tal d’avançar en el coneixement del poblament a l’aire lliure de les comunitats prehistòriques formentereres. Sobre aquesta premisa inicial, hi trobem quatre objectius fonamentals sobre els quals girarà la nostra recerca.

– La comprensió i caracterització de les comunitats prehistòriques de Formentera i les seves dinàmiques socials pròpies.

– L’acotació cronològica de les diverses fases documentades i del seu registre material.

– La contextualització d’aquestes comunitats en l’articulació de les xarxes de circulació de mercaderíes a llarga distància, que conectàren tota la Mediterrània Occidental i la vessant Atlàntica de la Península Ibèrica, a les acaballes de l’Edat del Bronze.

– La relació i interacció d’aquestes comunitats amb el propi medi insular i la gestió que feren de cadascun dels recursos.

Per altra banda, ja al 2013, però sobretot al 2014, iniciarem una nova línia de treballs de prospecció en indrets cavernaris, fet que a més suposava una demanda històrica des del món acadèmic (Costa i Fernández, 1992; Colomar i Ramón, 1999; Costa i Benito, 2000; Costa i Guerrero, 2002; Bofill i Sureda, 2008; Ramón, 2011). Aquesta campanya de prospeccions ha obtingut excel·lents resultats, motiu pel qual es vol continuar treballant i aprofundint entorn als seus objectius principals.

– Ampliar l’inventari d’assentaments prehistòrics en cova mitjançant programes de prospeccions territorials.

– Avaluació del potencial arqueològic real de les coves que han aportat notícies de troballes prehistòriques i de les noves que es documentin.

– Primera caracterització (material, cronològica i contextual) de la Cova 127.

Per al desenvolupament d’aquests objectius es disposarà dels permisos oportuns del Consell Insular de Formentera, organisme que té encomanada la gestió del Patrimoni Arqueològic de l’illa i a qui ara presentem aquest projecte per tal que sigui estudiat i, si escau, aprovat. En qualsevol cas, serà d’aplicació allò estipulat al Decret 14/2011, de 25 de Febrer, per el qual s’aprova el Reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balerars. Tal i com aquest determina, informem que els objectes documentats seríen dipositats al Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera o en aquelles instalacions que l’administració determini.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:

1. Excavacions al jaciment de Cap de Barbaria II.

– Sector 1, realització d’alguns sondejos als murs dels àmbits 3 i 1 i excavació d’exteriors.

– Sector 2, continuació de les tasques d’excavació dels nivells corresponents a l’àmbit 8 i els seus exteriors.

2. Consolidació i restauració de les estructures corresponents als àmbits 1 i 3 de Cap de Barbaria II.

3. Prospecció.

– Continuació de la prospecció sistemàtica i inventari de les coves dels penyassegats de La Mola i Barbaria.

4. Cova 127.

– Realització d’un sondeig, per avaluar la presència de nivells arquelògics ben conservats a la cambra A i avaluar-ne el context material.

Anuncis